سلامتی شما تخصص ماست

  • info@salamatkadehparsian.com
  • 071-32304665 071-32360220

کپسول هلدی طوبی

کپسول هلدی طوبی

۴۹,۰۰۰ تومان

شناسه محصول: STSP-15530 دسته:

هليله زرد: مسهل به عصر صفرا و بلغم رقيق و مقوّى معده و دِماغ و حواس و ذهن و مفتّح سدد و جهت دوار و سدر نافع است. آشاميدن و اسهال بدان براى صرع صفراوى‏ مفيد است. مجموع آن جهت خفقان و صداع و غثيان و جذام و حميات مرکّبه و درد سر و استسقاء و رياح بواسير و بواسير و منع صعود بخار به دماغ و تصيفه رنگ رخسار و اطفاى نايره سودا که از احتراق صفرا باشد نافع‏اند.

زردچوبه: جالي بصر و مفتح سده جگر و جهت استسقا و يرقان نافع‏ است.

روناس: مفتّح سدد و مدرّ بول و حيض و شير و عرق و مقوّى معده و مسقط جنين‏ است. آشاميدن آن با عسل جهت فالج که به بي‌حسى عضو باشد و جهت لقوه و سستي اعضا و يرقان و تقويت معده و ادرار بول غليظ بسيار و حيض و شير و عرق النسا مفيد است. ضماد آن جهت فالج و ساير امراض بارد عصباني نافع است.

حنظل: محلل و مقطع و مسهل اقسام بلغم و جاذب اخلاط بلغمي از عمق بدن است.‏ آشاميدن آن جهت امراض سر بارد مانند صداع و شقيقه و فالج و لقوه و صرع و نسيان و منع نزلات مزمن به چشم مفيد است. آشاميدن آن به تنهائي يا با ادويه مناسب جهت امراض معده و امعا و کبد و کليه و مثانه و رحم و مفاصل و استسقا و جذام و داء الحيه و داءالفيل و ساير امراض سوداوي و بواسير مفيد است.

ملح اندراني: مقوى فهم و ذهن و مسهل بلغم و لزوجات و رافع تخمه طعام و جشا مي‌باشد.

اجزاء فراورده: هليله زرد، زردچوبه، روناس، حنظل، ملح اندراني

نحوه اثر دارو از ديد طب سنتي: مقوي دماغ، محلل، مقطع و مسهل اقسام بلغم و سودا، مقوي حواس، مفتح سدد، تقويت معده

مزاج کلي دارو: گرم و خشک

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کپسول هلدی طوبی”

اینستاگرام پارسیان

به روزترین مطالب طب سنتی

نوبت دهی اینترنتی

فاصله ما با شما یک پنجره است

ساعت کاری پارسیان

شنبه تا چهارشنبه 13-9 و 20-16

شیراز بلوار زند

خیابان شهیدعبائیان کوچه یک