موارد مصرف: پاکسازی تمام بدن از سودا و نافع برای غم و سودازدگی (مالیخولیا)

توضیحات:

بسفایج: مسهل مره سودا و بلغم غليظ، و جهت دفع سودا و بیماری‌های سوداوى و مفرح بالعرض است.

افتیمون: محلل و ملطف و مفتح سدد و به‌تنهائي، مسهل سودا و بلغم است و به‌سبب تنقيه سودا جهت امراض دماغي و عصباني از قبيل صداع و تشنج امتلائي و صرع و ماليخوليا و مانيا و جنون و كابوس و وسواس سوداوى و فالج و لقوه و خدر و تفريح قلب مفید است. افتیمون برای درمان ترس بی‌جا، مجرب است.

حب النیل: مفتح سده جگر و سپرز و مسهل قوى بلغم غليظ بوده و منقي بدن و دافع اوجاع مفاصل و سایر امراض بارد است. با هليله، مسهل سودا و مفتح سده جگر و سپرز و مسهل قوى‏ است.

سنا: مسهل بلغم و سودا و صفرا و اخلاط سوخته و منقى دماغ و مقوى آن و جهت صرع و شقيقه و جنون و صداع كهنه و وسواس سوداوى،‏ بالعرض مفید است.