سلامتی شما تخصص ماست

  • info@salamatkadehparsian.com
  • 071-32304665 071-32360220

کپسول جوارش انجدان طوبی

کپسول جوارش انجدان طوبی

۵۸,۰۰۰ تومان

شناسه محصول: STSP-15524 دسته:

توضيحات:

فلفل سياه: محلل و جذاب و جالي و مسخن و منقي بلغم. آشاميدن آن قاطع بلغم و مسخن و مقوى معده و جگر و هاضمه و مشهي و رافع آروغ ترش و ملطف اغذيه غليظ و خلط غليظ و مرقق خون غليظ مبرودين‏ است. دافع رياح و مداومت آن مانع قولنج ريحي و بلغمي‏ است.

قرنفل: داراي قوت ترياقيت و تفريح‏ است. جهت رفع بدبويى دهان، مفيد و باعث طيب و نكهت‏ است. مقوى معده و قوت هاضمه و امعا و كبد و طحال و مسخن و رافع امراض بارده اعضاى مذكور است و جهت درمان قي و غثيان و فواق و جشا و تحليل رياح غليظ حاصل از اغذيه لزج غليظ و استسقاى لحمي و زلق الامعاء رطوبي نافع است.

انيسون: ملطف و محلل رياح و جالى و مسكن اوجاع و داراي قوت ترياقيت و قابض است. جويدن آن جهت تقويت فم معده و دفع رطوبات آن‏ مفيد است.

مصطکي: ملطف و محلل و جالي و قابض و مقوى قُوى و اعضاى رئيسه و معده است‏. آشاميدن آن جهت تقويت معده و امعا و كبد و خوش‏بوئى معده و برانگيختن اشتهاى طعام و كسر رياح و رفع سوء هضم و قراقر و فواق ريحي و تحليل رياح و تحريك جشاء و ورم احشا و مغص‏ مفيد است.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کپسول جوارش انجدان طوبی”

اینستاگرام پارسیان

به روزترین مطالب طب سنتی

نوبت دهی اینترنتی

فاصله ما با شما یک پنجره است

ساعت کاری پارسیان

شنبه تا چهارشنبه 13-9 و 20-16

شیراز بلوار زند

خیابان شهیدعبائیان کوچه یک