موارد مصرف: پادزهر سموم، دفع بیماری‌های سرد و قولنج و باد، پاکسازی رحم

توضیحات:

جنتیانا: قابض و به‌غايت ملطف و جالي و محلل و منقي و مفتح سدد و مسكن اوجاع بارد و به سبب قوت قابضه و ترياقيه كه دارد حمايت كننده قلب از اذيت سموم است و مدر بول و مخرج جنين است و آشاميدن آن جهت امراض مذكور و ورم جگر و سپرز و عسر البول و احتباس حيض مفید است. آشاميدن مقدار يك مثقال عصاره آن با آب جهت درد پهلو و معده و كبد بارد و سقطه و وهن عضل و اطراف آن و التواى (پیچش) عصب نافع‏ است.

حب الغار: محلل و مفرح و مقوى و مدر و ترياق سموم‏ است. آشاميدن حب آن جهت تحليل رياح غليظ و مغص و قولنج و امراض جگر و سپرز و با عسل جهت قرحه امعا مفید است. حب آن مفتت حصات و حمول آن مسقط جنين‏ است. جهت اوجاع مفاصل و اعصاب و درد كمر و غيرها مفید است.

زراوند طویل: ترياق سموم نباتي و حيواني و جالي و جاذب و محلل و مقطع بلغم و مفتح سدد و مفتت حصات و مدر بول و حيض و كشنده كرم معده و حب القرع و قمل بدن و جهت استرخاى عصب و تشنج امتلائي و تنقيه سينه و كبد و تصفيه رنگ رخسار و دفع رياح‏ مفید است. فرزجه آن جهت احتباس حيض مجرب و در اخراج جنين به‌غايت مؤثر است.